کارگروه بازنگری و اصلاح فرایندهای ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت تشکیل شد
هفته گذشته اولین جلسه کارگروه بازنگری و اصلاح فرایندهای ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت با حضور رییس ستاد و اعضا آن که متشکل از معاونین و مدیران ستاد و رییس انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده تشکیل جلسه داد
در اولین جلسه رفع برخی تنگناها و مشکلات موجود و بعضی از فرایندها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و تصمیمات مقتضی راجع به اصلاح و تغییر آن روشها اتخاذ گردید
گفتنی است این جلسات قرار است هر هفته به منظور هماهنگی لازم در ستاد برگزار گردد.