پنجمین جلسه کارگروه بازنگری و اصلاح فرآیندهای ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت با حضور کلیه اعضای کارگروه ساعت 9 صبح روز سه‌شنبه مورخ 25/08/1400 در دفتر ریاست محترم ستاد تشکیل و در خصوص برخی مسائل مورد بحث تصمیماتی اتخاذ گردید.
در این جلسه شرایط فعالیت مراکز اسقاط و بازیافت مورد بررسی قرار گرفته و با لحاظ شرایط اقتصادی و به منظور ایجاد اشتغال و کارآفرینی و همچنین تسهیل در روند اسقاط خودروهای فرسوده مقرر گردید روند اسقاط و تولید گواهی آن به گونه ای باشد که هم بستر لازم برای فعالیت اقتصادی مراکز را به نحو مناسب تامین نماید و هم ناظر بر جلوگیری از موارد بروز تخلفات احتمالی باشد. لذا بر این اساس مقرر گردید هر کدام از معاونت های ستاد فهرست موارد مورد نظر حوزه کاری خود را برای تدوین و تنظیم این فرآیند اعلام نمایند.
همچنین مقرر گردید با توجه به اهمیت تسهیل امور نظارتی، با هماهنگی پلیس راهور دستورالعملی برای نحوه اعمال نظارت بر فرآیند مراکز اسقاط ارایه گردد تا پس از تصویب به اجرا گذارده شود.