مسعود آقاباقری
(معاون نوسازی ناوگان)

شماره دفتر: 88833018-021