مهندس سید کاظم عزیزی

(معاون صنایع و انرژی)

 

شماره دفتر: 94-88861193-021 (داخلی 147)