در این جلسه موضوع چگونگی استفاده از گواهی های اسقاط انواع کامیون برای شماره‌گذاری کامیونت و برعکس با رعایت جدول معادل‌سازی تعداد گواهی اسقاط خودرو موضوع مصوبه شماره 62924/ت54522هـ مورخ 24/05/1396 هیأت محترم وزیران و همچنین با توجه به وضعیت موجود در اسقاط خودروهای فرسوده در کشور در خصوص نحوه استفاده از گواهی های اسقاط اتوبوس و مینی‌بوس برای شماره‌گذاری کامیون و کامیونت، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته و مقرر گردید موضوع توسط معاونین برنامه ریزی و نوسازی ناوگان ستاد بر اساس آمار موجود گواهی اسقاط مورد بررسی دقیق تر کارشناسی قرار گیرد و نتیجه در قالب یک برنامه با زمان‌بندی مشخص و نحوه استفاده از گواهی های اسقاط در جلسه بعدی ارایه گردد.

همچنین بنا بر درخواست انجمن صنفی مراکز اسقاط مبنی بر محدودیت امکان استفاده از گواهی اسقاط خودرو ون، مقرر گردید با توجه به این موضوع، چگونگی استفاده از آن در سایر وسایط نقلیه از مراجع ذی‌ربط در خصوص نحوه اسقاط و استفاده از خودروی (ون) استعلام گردد.