در راستای اصلاح آیین نامه اجرایی ماده 8 قانون هوای پاک، جلسه‌ای جهت بررسی و رفع ابهام در تشخیص سن فرسودگی وسایل نقلیه فرسوده  در ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت با حضور رییس و معاونین ستاد و انجمن صنفی مراکز اسقاط خودرو برگزار و مقرر گردید پیشنهادی که بتواند به صورت جامع نیاز کشور و صلاح مراکز اسقاط و بازیافت خودرو و همچنین خودروهای فرسوده را همزمان تامین نماید به مراجع ذی‌صلاح ارایه گردد.

گفتنی است در این جلسه آمده است خودروهایی که از سن آنها از مرز سن فرسودگی مندرج در آیین نامه اجرایی ماده 8 قانون هوای پاک گذشته و تمایل به اسقاط داشته و همچنین وسایل نقلیه ای که بدون در نظر گرفتن ملاک سن فرسودگی 2 بار متوالی در آزمون معاینه فنی مردود شده اند در فرآیند اسقاط قرار تا مراحل اسقاط و از رده خارج کردن آنها عملیاتی گردد که مطابق ماده 11 آیین نامه اجرایی از رده خارج کردن خودروهای فرسوده فایل ارسالی از طرف پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا که حاوی اطلاعات اسنادی وسایل نقلیه فوق می‌باشد، ملاک عمل در طی فرآیند اسقاط خواهد بود.