دکتر مهدی دهاقین طی نامه ای به شورای عالی انرژی عنوان نمود با عنایت به اینکه یکی از اقدامات مهمی که می تواند تاثیر قابل توجهی در کاهش مصرف سوخت و آلودگی هوا داشته باشد، اسقاط و از رده خارج کردن خودروهای فرسوده بوده و نظر به اینکه مسیر اصلی تحقق این امر، استفاده از بستر مقررات و مصوبات موجود مبنی بر الزام واردکنندگان و تولیدکنندگان خودرو به اسقاط خودروی فرسوده بوده است، لذا به دلیل الغای مصوبات شماره 38454/ت53172ه مورخه2/4/1395 و 62924/ت54522ه مورخه 24/5/1396هیات محترم وزیران در دولت یازدهم، و ایضاً به لحاظ ممنوعیت واردات و همچنین افزایش چشم گیر قیمت خودرو در این سال ها، میزان اسقاط خودروهای فرسوده منصرف از افزایش چند ماهه اخیر، طی سال های گذشته با رکود مواجه بوده است.

رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل وسوخت کشور همچنین در این پیشنهاد اشاره نمود که با عنایت به اینکه از مهمترین نتایج اسقاط خودرو که تجربه موفق آن در دولت های نهم و دهم به نحوی مستحسن به ثمر نشست، کاهش مصرف سوخت و انرژی می باشد، با هدف توسعه این امر و ایجاد رغبت و انگیزه برای ذینفعان به منظور از رده خارج کردن خودروهای فرسوده، «گواهی اسقاط خودرو» علاوه بر ارزش فعلی، بعنوان «گواهی صرفه جویی انرژی» نیز دارای ارزش مضاعف شود و در راستای قانون اصلاح الگوی مصرف، امکان بهره مندی از قابلیت های بازار بهینه سازی انرژی و محیط زیست مطابق آئین نامه مربوطه برای این گواهی ها نیز ایجاد شود.