جلسه بررسی تشکیلات و مشاغل ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت با حضور دکتر دهاقین رییس ستاد تشکیل شد
جلسه تشکیلات و مشاغل ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت با حضور دکتر دهاقین رییس ستاد و معاونین برنامه ریزی، صنایع و انرژی و حمل و نقل تشکیل و پس از تبادل نظر در خصوص تشکیلات جدید ستاد مقرر گردید بر اساس وظایف اصلی و قانونی ستاد، چارت سازمانی به گونه ای طراحی و تایید شود که قابلیت انجام آن وظایف را داشته باشد.
همچنین در این جلسه مقرر گردید با توجه به موانع و اشکالاتی که طی چند سال اخیر در روند ایفای مسئولیت ها و انجام وظایف قانونی ستاد وجود داشته است گزارش لازم به منظور تصمیم گیری کلان در این خصوص به مقام عالی وزارت راه و شهرسازی ارائه شود.