بر اساس تصمیمات جلسه کارگروه بازنگری و اصلاح فرآیندهای ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت، با توجه به ضرورت فعال سازی مراکز اسقاط غیر فعال، مقرر گردید مراکز اسقاط خودرویی که ظرف یک سال گذشته فعالیت اجرایی نداشته‌اند، طی مدت یک ماه وضعیت خود را مشخص نموده تا به مشکلات احتمالی آنها که منجر به عدم فعالیتشان شده رسیدگی شود و مراتب به کارگروه استانی ماده 17 اعلام تا بررسی های لازم معمول نمایند و نهایتاً تصمیمات لازم در خصوص فعالیت آنها در کارگروه ماده 18 که از نهادها و دستگاههای اجرایی ذیربط در این خصوص تشکیل شده است، اتخاذ گردد.