در یازدهمین جلسه کارگروه بازنگری و اصلاح فرایندهای ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت، پیش نویس نحوه فعالیت مجری با مد نظر قرار گرفتن مواردی نظیر نظام توزیع و تنظیم بازار گواهی اسقاط، جلوگیری از انحصار، نحوه تبادل و تسویه گواهی، زمان و سقف فعالیت و مکانیزم کنترل عرضه و تقاضا با مشارکت انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت تدوین و برای تصویب در جلسات بعدی مورد بررسی قرار می گیرد.