دکتر دهاقین رییس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت طی احکام جداگانه مسئولیت دبیرخانه توسعه و ساماندهی مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده را به دکتر عباس محمود آبادی واگذار کرد و همچنین کامران شفیعی را به سمت سرپرست معاونت اداری، مالی و پشتیبانی منصوب کرد.